วันนี้ (29 สิงหาคม 2560) Distar ผู้นําด้านระบบ GPS Tracking ระบบติดตามรถยนต์ของประเทศไทย ได้เข้าร่วมงาน ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ยกระดับคุณภาพการให้บริการ ด้านประกันภัยแก่ผู้ประกอบการ ตามโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” ระหว่างกรมการขนส่งทางบก และบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

โดยในอนาคตผู้ประกอบการที่ติดระบบ GPS Tracking จะได้รับประโยชน์จากการติดตั้งระบบ GPS Tracking ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดค่าเบี้ยประกัน หรือ การคํานวณค่าเบี้ยประกันที่แม่นยํากว่าเดิมโดยอาศัยข้อมูลจากระบบ GPS Tracking โดยสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทประกันภัยดังกล่าวข้างต้น

สําหรับผู้ประกอบการที่สนใจระบบ GPS Tracking ระบบติดตามรถยนต์บนรถโดยสารประเภทต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการทํางานของรถสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Distar โทร 02-926-5858