Distar จัดแสดงระบบความบันเทิงและความปลอดภัยในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อผู้ประกอบการรถขนส่งโดยเฉพาะ ทั้งนี้ภายในงานยังมีพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะในโครงการ SAFETY BUS THAILAND เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา